1. kolo

      Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2021

      do těchto maturitních oborů:                                   

    

     AGROPODNIKÁNÍ               INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE          SOCIÁLNÍ ČINNOST     

                                           

                                              PŘIHLÁŠKA KE STUDIU zde

 

 

 

 

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na SOŠ Březnice  

        

plánujeme

 

 v pátek 27. 11. 2020 od 13:00 do 16:00 h                     v sobotu 28. 11. 2020 od 9:00 do 11:00 h                                          

 v pátek 15. 1. 2021 od 13:00 do 16:00 h                       v sobotu 16. 1. 2021 od 9:00 do 11:00 h      

                                                                                                                          

 Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace i mimo dny otevřených dveří.  
              

 V každou celou hodinu proběhne informační schůzka, po ní prohlídka školy.      

 

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly informační a podpůrné materiály k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy  - k nahlédnutí zde

 

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2018/19.

Přihlášky ke studiu

·         Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.

·         Formulář přihlášky lze stáhnout zde.

·         Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

·         Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy - pro první kolo do 1. března 2021.

·         Za podání přihlášky na střední školu se poplatky neplatí.

·         Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také 

         údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené

         pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého

         zápisového lístku.

·         Uchazeč se může přihlásit na více oborů na jedné škole.

·         Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.

·         Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u jednotlivých oborů dle zveřejněných kritérií

          přijímacího řízení.

·         Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce „Doporučení školského poradenského zařízení“.

Přijímací zkouška

·         Školní přijímací zkoušky se na VOŠ a SOŠ Březnice nekonají.

·         V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky.

          Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

·         Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech:

·         Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát - v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním

          pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení

          započítává lepší výsledek.

·         Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími

          potřebami.

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

·         Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst.

          4 písm. a) školského zákona).

·         Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

·         Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam

          přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o

         nepřijetí.

·         Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným

          registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

·         Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu

          15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek

·         Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.

·         Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním

          zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení

          rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli

          poštovních služeb.

·         Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole,

          kde byl přijat na základě odvolání).

Odvolání proti nepřijetí

·         Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů

          od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodnet Krajský úřad Středočeského kraje, odbor

          školství, mládeže a sportu.

Další kola přijímacího řízení

·         Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení

          k naplnění předpokládaného stavu žáků.

·         Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

Pro školní rok 2018/2019 VOŠ a SOŠ Březnice přijímá přihlášky ke studiu pro tyto 4leté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

41-41-M/01 Agropodnikání

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

Přijato bude celkem 90 uchazečů ke studiu.

                                       

  

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: