Deset důvodů proč si vybrat školu právě v Březnici

Image Map 1. Areál školy 2. Rozmanitost oborů 3. Výuka doplněná 4. Rodinné prostředí 5. Individuální přístup ke každému studentovi 6. Materiální vybavení školy 7. Knihovna 8. Pedagogický sbor a vztahy ke studentům 9. Komunikace s rodiči 10. Kroužky a aktivní využití volnočasové aktivity
1. Areál školy

1. Areál školy

 •  dlouholetá tradice středního a vyššího odborného školství
 • příjemné a klidné prostředí v malém městě
 •  škola uprostřed zeleně
 •  ucelený prostorný areál (škola, domov mládeže, jídelna, multifunkční venkovní hřiště, fotbalové hřiště, tělocvična, posilovna, venkovní učebna, zahrada, kantýna)
 • dobrá dopravní dostupnost školy (autobus, vlak)
1. Areál školy

2. Rozmanitost oborů

 •  různorodá nabídka studijních oborů střední školy:

- agropodnikání

- sociální činnost

- informační technologie

 • vzdělávací obory vyšší odborné školy

- obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

- sociální práce a sociální pedagogika

- informační technologie

1. Areál školy

3. Výuka doplněná 

 •  exkurzemi
 •  odbornou praxí v zařízeních a  firmách
 •  zajímavými přednáškami
 •  odbornými semináři
 •  účastí žáků na soutěžích, olympiádách apod.
 •  moderními  formami výuky (interaktivní tabule, elektronické materiály pro studenty, nové metody aj.)
 •  získáním řidičského oprávnění a různých  certifikátů – např. Autodesk
 •  zahraničními výjezdy
1. Areál školy

4. Rodinné prostředí

 •  stabilní škola
 •  přátelská  atmosféra
 •  otevřené vztahy mezi studenty navzájem a mezi studenty a pedagogy
 •  studentský parlament, schránka důvěry
 •  přirozené prostředí – chlapci a děvčata
 •  možnost ubytování na domově mládeže (1 – 3lůžkové pokoje) i sezónně
1. Areál školy

5. Individuální přístup ke každému studentovi

 •  menší studijní skupiny  
 •  podpora individuálního rozvoje, tvořivosti, iniciativy a kreativity žáka
 •  práce s talenty i s žáky se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie apod.)
 •  pomoc žákovi je přirozenou součástí práce pedagoga – konzultační hodiny pedagogů pro žáky
 •  příprava na individuálně zvolenou profesní kariéru
1. Areál školy

6. Materiální vybavení školy

 •  ve všech třídách je PC, dataprojektor 
 •  interaktivní tabule
 •  moderní chemická laboratoř a učebna biologie, odborné učebny pro jednotlivé obory
 •  kopírovací stroj  pro žáky na chodbě školy
 •  5 učeben výpočetní techniky
 •  společenský sál pro 150 osob
 •  posluchárna pro 50 osob
 •  studentská kancelář
 •  pokrytí školy bezdrátovou WI-FI sítí
 •  posilovna
 •  tělocvična, hřiště
1. Areál školy

7. Knihovna

• školní knihovna je vybavena uměleckou i odbornou literaturou

• nabízí řadu knih z maturitního seznamu povinné četby (maturitní tituly jsou postupně dokupovány a nabídka je rok od roku širší)

• lze si zapůjčit i čtečky knih

1. Areál školy

8. Pedagogický sbor a vztahy ke studentům

 • 24 stálých pedagogů a 3 externisté
 • vzájemná úcta, tolerance a důvěra
 • respekt k individualitě studenta
 • rozvoj osobnosti studenta
 • vzájemná spolupráce
 • studentský parlament
1. Areál školy

9. Komunikace s rodiči

 • možnost konzultací či porady s výchovným poradcem, třídním učitelem, metodikem prevence i ostatními pedagogy osobně, mailem i přes bakaláře
 • ředitelka i další členové školy jsou vždy dostupní
 • individuální přístup
 • funkční SRPŠ, pravidelné rodičovské schůzky
 • informace o škole na webových stránkách školy
 • internetový informační portál pro rodiče (Bakaláři)
1. Areál školy

10. Kroužky a aktivní vyžití, volnočasové aktivity

 • řada sportovně poznávacích aktivit – adaptační kurz, sportovní kurzy 
 • jazykové kurzy a výjezdy do zahraničí
 • dramatický kroužek
 • ruční práce
 • sportovní hry, posilovna
 • konverzace v cizím jazyce
 • znakovaná čeština
 • možnost získání řidičského oprávnění (nejen pro obor Agropodnikání)
 • jednodenní lyžařské zájezdy v Čechách i v zahraniční
 • návštěvy divadelních představení (Praha, Příbram, Plzeň)
 • sportovní turnaje (florbal, šipky, bowling, stolní tenis aj.)
 • zapojení žáků do charitativních akcích
 • realizace projektů EU, Erasmus+, aj
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: