Přijímací řízení SOŠ

 

                                      

 

      Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2022

      do těchto maturitních oborů:                                   

    

     AGROPODNIKÁNÍ            INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE         SOCIÁLNÍ ČINNOST    

                                           

                                              PŘIHLÁŠKA KE STUDIU zde

 

 

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.

 

Přihlášky ke studiu

·         Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.

·         Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

·         Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy - pro první kolo do 1. března 2022.

·         Za podání přihlášky na střední školu se poplatky neplatí.

·         Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce

          také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené

          pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého

          zápisového lístku.

·         Uchazeč se může přihlásit na více oborů na jedné škole.

·         Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.

·         Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče na přihlášce se vyžaduje u oborů AGROPODNIKÁNÍ a SOCIÁLNÍ

          ČINNOST.

·         Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce „Doporučení školského poradenského zařízení“.

                       Školní přijímací zkoušky se na VOŠ a SOŠ Březnice nekonají.

              ·        V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné přijímací zkoušky.

              .        Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech: 

              ·        Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát - v prvním stanoveném termínu, úterý 12. dubna 2022,  ve škole uvedené na 

                      přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu, středa 13. dubna 2022, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě.

                       Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.

              .        Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími

                       potřebami. 

 

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

·         Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst.

          4 písm. a) školského zákona).

·         Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

·         Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam

          přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o

          nepřijetí.

·         Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným

          registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

·         Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu

          15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Zápisový lístek

·         Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.

·         Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním

          zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení

          rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli

          poštovních služeb.

·         Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole,

          kde byl přijat na základě odvolání).

 

Odvolání proti nepřijetí

·         Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů

          od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodnet Krajský úřad Středočeského kraje, odbor

          školství, mládeže a sportu.

 

Další kola přijímacího řízení

·         Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení

          k naplnění předpokládaného stavu žáků.

·         Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

Pro školní rok 2022/2023 VOŠ a SOŠ Březnice přijímá přihlášky ke studiu pro tyto 4leté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

41-41-M/01 Agropodnikání

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

Přijato bude celkem 90 uchazečů ke studiu.

                                       

                                            

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: