Vzory žádostí

 


 


Žádosti pro současné žáky a studenty naší školy:

 

1. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (zobrazit zde)
- žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě doporučení lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy; žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok

 

2. Žádost o uvolnění z vyučování (zobrazit zde)
- žádost podává žák, který žádá o uvolnění z vyučování na 4 a více dnů, např. z důvodu rodinné rekreace atp.
(z hodiny uvolňuje vyučující, na 1 až 3 dny třídní učitel na základě písemného sdělení v omluvném listě žáka)

 

3. Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který z vážných důvodů (např. zdravotní důvody, mateřská či rodičovská dovolená, studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí atp.) žádá o udělení individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání dle IVP je ředitelem školy povolováno zpravidla na dobu pololetí nebo školního roku.

 

4. Žádost o přezkoušení (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který žádá o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí (zimního nebo letního období). Žáci SOŠ musí podat žádost do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o klasifikaci prokazatelně dozvěděli. Přezkoušení žáka proběhne co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, jen zcela výjimečně v jiném termínu dohodnutém s žákem.

 

5. Žádost o stanovení termínu druhé opravné zkoušky (jen studenti VOŠ) (zobrazit zde)
- žádost podává student, který neuspěl u zkoušky v řádném ani prvním opravném termínu

 

6. Žádost o opakování ročníku (zobrazit zde)
- žádost podává žák SOŠ, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován;
- žádost podává student VOŠ, který v zimním nebo letním období nezískal konečné hodnocení (tj. nezískal zápočet nebo byl u klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky hodnocen stupněm 4 - nevyhověl), případně nezískal konečné hodnocení ve stanoveném termínu

 

7. Žádost o změnu oboru vzdělávání (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval

 

8. Žádost o opakování a změnu oboru vzdělávání (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který chce opakovat ročník (např. pro neprospěch) v jiném než dosud studovaném oboru; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval

 

9. Žádost o přerušení vzdělávání (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který chce přerušit vzdělávání (např. ze zdravotních důvodů, těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, studia v zahraničí atp.); vzdělávání lze přerušit maximálně na dva roky, žák či student se pak vrací do toho ročníku a oboru, ve kterém přerušil – dřívější návrat než za 2 roky je možný

 

10. Žádost o ukončení přerušení vzdělávání (zobrazit zde)
- žádost podává žák nebo student, který chce ukončit přerušení studia a vrátit se do školy dříve, než bylo stanoveno v rozhodnutí o přerušení vzdělávání

 

11. Žádost o prodloužení zkouškového období (zobrazit zde)

- žádost podává student vyšší odborné školy, který z vážných důvodů nesplnil požadavky v zimním nebo letním semestru

 

12. Žádost o uznání vzdělání - zimní semestr (zobrazit zde)

 

13. Žádost o uznání vzdělání - letní semestr (zobrazit zde)

 

Příloha k žádosti o uznání vzdělání

 

Oznámení současného žáka nebo studenta školy:

 

14. Oznámení o zanechání vzdělávání (zobrazit zde)
- oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy zanechává vzdělávání (neprospěje-li na konci roku, není oznámení nutné, nicméně je vhodné); žákem nebo studentem školy přestává být oznamovatel dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení

 

 

Žádosti pro budoucí žáky naší školy:

 

15. Žádost o přestup z jiné školy (zobrazit zde)
- žádost podává žadatel, který JE DOSUD ŽÁKEM ČI STUDENTEM JINÉ ŠKOLY (!) a chce se stát žákem či studentem naší školy VE STEJNÉM OBORU A ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval

 

16. Žádost o přestup z jiné školy a opakování ročníku (zobrazit zde)
- žádost podává žadatel, který JE DOSUD ŽÁKEM ČI STUDENTEM JINÉ ŠKOLY (!) a chce na naší škole OPAKOVAT ROČNÍK VE STEJNÉM OBORU; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval

 

17. Žádost o přestup z jiné školy a změnu oboru vzdělávání (zobrazit zde)
- žádost podává žadatel, který JE DOSUD ŽÁKEM ČI STUDENTEM JINÉ ŠKOLY (!) a chce se stát žákem či studentem naší školy V JINÉM OBORU, ALE STEJNÉM ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval

 

18. Žádost o přestup z jiné školy, změnu oboru vzdělávání a opakování ročníku (zobrazit zde)
- žádost podává žadatel, který JE DOSUD ŽÁKEM ČI STUDENTEM JINÉ ŠKOLY (!) a chce na naší škole OPAKOVAT ROČNÍK V JINÉM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval

 

19. Žádost o přijetí do vyššího ročníku (zobrazit zde)
- žádost podává žadatel, který V SOUČASNOSTI JIŽ NENÍ ŽÁKEM ČI STUDENTEM JINÉ ŠKOLY (!) a chce se stát žákem či studentem naší školy VE VYŠŠÍM NEŽ PRVNÍM ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ; podmínkou pro povolení přestupu může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák na původní škole dosud nestudoval

 

20. Žádost o poskytnutí informace (zobrazit zde)

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: